فیلتر محصولات
41
42
44
43
64
36
37
38
54
55
57
58
60
67
39
1
34
35
45
46
47
50
48
49
53
56
59
61
62
63
65
66
32

ورق استیل آلیاژ 430

ردیفضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتافزودن به سبد خرید
۱ 0.7 MM1000 MM4302B رول کیلوگرم ۶۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۲ 1.5 MM1000 MM430BA رول کیلوگرم ۷۰,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید

ورق استیل آلیاژ 304

ردیفضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتافزودن به سبد خرید
۳ 1.2 MM1219 MM304 رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۴ 1 MM1500 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۵ 1.20 MM1000 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۶ 1.20 MM1250 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۷ 1.20 MM1500 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۸ 1.5 MM1500 MM3042B رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید

ورق استیل آلیاژ 304L

ردیفضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتافزودن به سبد خرید
۹ 5 MM1500 MM304L رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۰ 0.4 MM1000 MM304L رول کیلوگرم ۱۳۳,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۱ 0.7 MM1250 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۲ 1.2 MM1000 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۱۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۳ 1.2 MM1500 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۱۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۴ 3 MM1250 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۱۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۵ 4 MM1000 MM304L No.1 رول کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۶ 0.6 MM1000 MM304LBA رول کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۷ 1 MM1250 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۱۹,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید
۱۸ 0.8 MM1250 MM304L 2B رول کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ تومان   ارسال به سبد خرید